Проекто – мениджмънт

Проектите могат да бъдат различни по форма и размер, от малки и сравнително лесни за изпълнение до изключително големи и комплексни. Методологията за управление на проекти е приложима за всички, защото основното предизвикателство в управлението на проекти е да се управляват и контролират дейностите по проекта по начин, който да доведе до постигане на целите на проекта на време, с цел контролиране на разходите и генериране на печалба.

Техниките за управление на проекти и инструментите за планиране на проекта са от полза във всяка фаза на проекта и задания, които предполагат възможни резултати – в случаите когато има риск от проблеми и съществува опасност от провал – и поради това се налагат варианти включващи планиране и оценяване, организиране на дейности и ресурси, за постигане на високи проектни резултати.

 

 

проекто – мениджмънт – преглед на процеса

Определение за проектна спецификация – точно и ясно описание на поставените проектни цели, критерии, параметри, обхват, източници, участници, бюджети и срокове.

Контрол на проекта – дефиниции: графици, организация на екипа и ресурсите, финансова отчетност и контрол на проекта, с помощта на подходящи инструменти на проекто-мениджмънта.

Комуникация & Отчетност: определяне и изпълнение на проектните планове с участието на проектния екип и всички други страни, участващи в изпълнението на проекта; определяне и делегиране на проектните дейности; оформяне на доклади от управлението на проекта.

Планиране и контрол на проекта– планиране, измерване и наблюдение на извършваните проектни дейности, анализ на състоянието и изпълнението на проекта, преглед на напредъка на проекта – S криви, „критична пътека” (“Critical Path”), коригиране на проектните планове, анализ на отклоненията и причините.

Периодичен преглед на проекта – Доклад за управлението на проекта и преглед на изпълнението на проекта, установяване и прилагане на коригиращи действия, целесъобразно въвеждане на новите действия, довеждане до знанието на проектния екип.

Услугите, предлагани от фирма Джекос в областта на Проекто-мениджмънта, предоставят експертен опит и знания в подкрепа на клиента в следното: 

  • Въвеждане на методология на управление на проекта и отчетност
  • Проектно планиране – основен и детайлен график за нови проекти
  • Обединяване на всички фази на проекта – инженеринг, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация – /“Engineering – Procurement- Construction – Commissioning (EPCC)”
  • Доклади за напредъка на проекта – цялостни и детайлни
  • Контрол на проекта – бюджетен, контрол на разходите и отчетност
  • Анализ на риска на проекта и контрол
  • Оценка на инвестиционните разходи по проекти (точност до ±5% ± 30% – свързано с инженерните дейности)
  • Договорни промени и управление на искове
  • Актуализация на състоянието на проекта и анализ на изпълнението и отклоненията
  • Проектни графици – „критична пътека” (“Critical Path”)

Джекос ЕООД е експерт в изготвянето на графици и планиране, а също и при работа с Project Primavera Software.